Arena Midt tænker grønt og på miljøet. Vi sorterer vores affald og ved, at ressourcespild er et stort problem for samfundet, både etisk, miljømæssigt og økonomisk.

Spildet finder sted i hele værdikæden fra jord til bord, og igen fra bord til jord. Madspild koster danskerne 16 milliarder kroner om året, og der spildes yderligere ressourcer i håndteringen af madaffaldet, hvor kun 23 % af det organiske affald genanvendes. Langt det meste forbrændes, hvilket medfører en uhensigtsmæssig høj udledning af CO2.

Gennem forebyggelse, sortering og genanvendelse kan vi tænke forbrug og forretning på en ny og bæredygtig måde.

Vi tror på intelligent og professionel genanvendelse, hvor ressourceeffektivitet og miljø er kernen, og hvor mulighederne for up-cycling i affaldshierarkiet altid er i fokus.